What's happening?

แจ็ค รีชเชอร์ ยอดคนสืบระห่ำ: 1x4

บนต้นไม้

เมื่อต้องเสี่ยงอันตรายมากขึ้น รีชเชอร์กับรอสโกก็สนิทสนมกันมากขึ้น และพวกเขาตั้งใจจะไปพบกับคนรู้จักจากกระทรวงความมั่นคง

แจ็ค รีชเชอร์ ยอดคนสืบระห่ำ: 1×4
แจ็ค รีชเชอร์ ยอดคนสืบระห่ำ: 1×4
แจ็ค รีชเชอร์ ยอดคนสืบระห่ำ: 1×4
แจ็ค รีชเชอร์ ยอดคนสืบระห่ำ: 1×4
Feb. 03, 2022